Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem

Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 71385460 met BTW nummer NL163780365B01 en is gevestigd te Nijmegen op de Dr. de Blécourtstraat 76.

Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of zaken worden geleverd.

Overeenkomst: de tussen Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het leveren van zaken.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

Wijziging van de Overeenkomst kan alleen geschieden door schriftelijke en of e-mail bevestiging van het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem.

Bijna alle crematiediensten van het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem hebben een besloten karakter daarom zijn de diensten niet voor publiek toegankelijk.

Het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem en zijn werknemers hebben altijd toegang tot de verschillende ruimten, ook als die gebruikt worden voor diensten.

Ingeval Opdrachtgever niet binnen drie dagen na Overeenkomst aangeeft in welke vorm de crematie dient plaats te vinden gezamenlijk, individueel of individueel extra, is het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem gerechtigd om te kiezen voor een gezamenlijke crematie.

Het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem verricht de crematie of stelt de andere op het opdrachtformulier vermelde diensten ter beschikking tegen de op zijn tarievenlijst vermelde tarieven.

Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is Opdrachtgever een tarief verschuldigd van minimaal € 5,50 administratiekosten ongeacht of Opdrachtgever de Overeenkomst niet of gedeeltelijk heeft uitgevoerd.

Degene die de Overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten.

Betaling geschiedt contant, via pinautomaat of binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Als betaling geschiedt middels automatische incasso, maar de betaling wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dan dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het volledige factuurbedrag alsnog binnen veertien dagen na de factuurdatum wordt voldaan.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso)kosten en kosten van een gerechtelijke procedure verband houdende met (volledige) betaling van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief BTW, tenzij de wet anders bepaalt. 

Het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem maakt gebruik van een incassobureau  en gerechtsdeurwaarders. Zie ook : http://www.klantincasso.nl

Reclames betreffende de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever.

Alle door het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem geleverde zaken blijven eigendom van het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar betalingsverplichtingen tegenover het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem. 

Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn.

Indien de as bestemming bij een individuele of individuele extra crematie niet binnen drie dagen na de datum van crematie aan het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem schriftelijk is medegedeeld, is het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem – na schriftelijke of per e-mail aanmaning – gerechtigd de as te verstrooien op de door hem aangegeven bestemming. De bijkomende kosten worden integraal doorbelast aan Opdrachtgever.

Het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem is gerechtigd de afgifte van het as op te schorten, totdat Opdrachtgever al haar/zijn (betaling)verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem tot enige schadevergoeding tegenover Opdrachtgever gehouden is.

Het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

De aansprakelijkheid van het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem  aansprakelijk is voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem beperkt tot maximaal het factuurbedrag althans dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het Dierencrematorium Nijmegen-Arnhem. 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.